Feiten en fabels over asbest.

Er zijn veel zogenaamde feiten die als zoete koek geslikt worden. Er zijn ook veel onwaarschijnlijke weetjes die mensen maar moeilijk kunnen geloven. Wat is feit en wat is fabel?

Fabel

De NEN 2991:2015 is volgens het Arbobesluit een verplicht te gebruiken meetmethoden voor blootstellingsniveau’s.

Fabel:

Art. 4.2 lid 4 van het Arbobesluit stelt:
“Voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingsniveau wordt gebruik gemaakt van geschikte, genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes.”

“dan wel” betekend juridisch “of”

De genormaliseerde meetmethode “NEN 2991” is een geschikte methode. Echter andere methodes zoals beschreven onder de ECHA richtlijn R14 zijn ook toegestaan.

Fabel

De NEN 2991:2015 is volgens het Bouwbesluit 2012 een verplicht te gebruiken meetmethoden voor blootstellingsniveau’s.

Fabel:

Art. 7.19 lid 1 van het Bouwbesluit stelt:
De concentratie van asbestvezels in een voor personen toegankelijke ruimte van een bestaand bouwwerk is niet groter dan 100.000 ve/m3, bepaald volgens NEN 2991.

Echter stelt art. 1.3 van datzelfde besluit:
Aan een in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien het bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften.

Art. 7.19 behoort tot Hoofdstuk 7 dus mag de concentratie van asbestvezels in een voor personen toegankelijke ruimte van een bestaand bouwwerk ook op een gelijkwaardige manier worden aangetoond.

Feit

De NEN 2990:2012 is geen verplichte/dwingende vrijgavenorm

Feit:

Het Arbobesluit staat boven de Arboregeling (en dus ook boven Bijlage XIIIa).

Het Arbobesluit stelt in art. 4.47:
De meting wordt uitgevoerd overeenkomstig een voor dat doel geschikte genormaliseerde methode of een andere methode, indien deze gelijkwaardige resultaten oplevert. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over deze methodes.