Privaat Toezicht

Regelmatig merken wij op dat “de eigenaar van het asbest”, de ontdoener, denkt dat de verantwoordelijkheid voor het juist verwijderen van asbest ligt bij de aannemer die de verwijdering heeft aangenomen. Helaas is dit door recentelijk jurisprudentie niet het geval en zal bij misstanden, door de aannemer, de ontdoener altijd hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor deze misstanden.

Naarmate er projectmatig te weinig toezicht is op de onafhankelijkheid en prestatie van de individuele spelers in de asbestketen valt er voor deze partijen hierop veel geld te genereren.
Met name als een aantal van de betrokken partijen in meerdere schakels van de asbestketen participeert (asbestmaffia).
Er is te weinig structureel toezicht op de momenten dat een asbestverwijdering overgaat van de ene schakel naar de ander schakel in de keten. En die ‘overdrachtsmomenten’ zijn belangrijk voor waar het uiteindelijk om gaat: het beheersen van volksgezondheids- en/of milieurisico’s.

Stappen in de asbestketen

Door samen te werken in de asbestketen of als ondernemingen meer schakels van de keten beheersen, kunnen door deze ondernemingen aanzienlijke opbrengsten, ten koste van de opdrachtgever, worden gerealiseerd. Het genereren van opbrengsten door, slecht presterende, samenwerkende ondernemingen werkt ook het risico op volksgezondheidsschade in de hand als hiervoor de wet- en regelgeving niet of niet geheel wordt opgevolgd.

 

Wat u niet wilt is:

• de volksgezondheid en milieu in gevaar brengen,
• hoge boetes oplopen omdat u als eigenaar ook verantwoordelijk bent voor:

• de juistheid van het inventarisatierapport;
• de juistheid van de sloopmelding;
• het juist uit laten voeren van de asbestsaneringen;
• het juist zijn van de vrijgave documenten.

• u laten oplichten door het bewust veroorzaken van meerwerk door de marktpartijen:

• samenzweringen in het project door marktpartijen;
• bewust uitvoeren van onnodige onderzoeken;
• bewust uitvoeren van onnodige saneringstechnieken.

• u zich onnodig angst laat inpraten om zodoende extra onnodige maatregelen te nemen.
Het inschakelen van dNAA, die vanuit een onafhankelijke positie een oordeel over bovenstaande kan vellen, verdient zichzelf terug !

Daarmee streven wij als dNAA ernaar uw partner in business te zijn en naast u te staan in het zoeken naar de beste oplossingen!
De dNAA-inspecteur houdt op uw (deel-)projecten toezicht op en handhaaft de naleving van de wet en regelgeving binnen een project. De inspecteur is getraind alsmede opgeleid voor de hele asbestketen en beheerd alle toezichthoudende en opsporende taken van alle handhavings- en toetsingsinstanties. Hij richt zich op misstanden welke wij regelmatig tegenkomen in de verschillende stappen van het asbestverwijderingsproject (figuur 1), deze stappen zijn o.a.:

 

Asbestinventarisatie voorafgaand aan sloop

• een onvolledige inventarisatie onder meer door onnodig gebruik van de mogelijkheden om uitzonderingen te maken, plaatsen te gemakkelijk als ‘ontoegankelijk’ te bestempelen en buiten beschouwing te laten en dergelijke;
• het ten onrechte constateren van asbest;
• het bewust niet constateren van asbest om zodoende betaald meerwerk voor de saneerder te creëren;
• het tekort schieten van deskundigheid.
Sloopmelding
• het beoordelen van een aanvraag tot sloopvergunning door de gemeente beperkt zich in vrijwel alle gevallen tot een administratieve beoordeling;
• een sloopvergunning/sloopmelding wordt niet of bewust te laat aangevraagd/gemeld waarna bij constatering van het bevoegd gezag er een stillegging volgt en de wachttijden worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Asbestverwijdering (sloop)

• gebrekkige naleving van de voorschriften, zoals beginnen zonder vergunning/melding, onvoldoende arbeidsmiddelen, onduidelijk werkplan, tekortschieten deskundigheid en veiligheidsbewustzijn;
• uitvoeren in een lagere klasse of juist in een hogere klasse dan voorgeschreven;
• inschatten van de pakkans bij overtredingen die financieel voordeel opleveren;
• het uitbesteden van asbestverwijdering waardoor de opdrachtgever veel geld betaald voor slecht werk omdat de onderste schakel in het uitbestedingtraject eigenlijk het werk niet kan uitvoeren voor het aanbestede geld.

 

Eindcontrole na sloop of sanering

• In een enkel geval leidt dit tot het onder druk zetten van laboratoria om toch goedkeuring te verlenen. Ook gaan saneringsbedrijven ‘shoppen’ bij andere laboratoria waarvan men een minder kritische houding verwacht.

 

Vervoer van asbesthoudend afval

• het missen van de juiste transportgeleidebonnen;
• het niet juist verpakken van asbest voor transport.

 

Validaties / experimenten

Een asbestinventarisatie dient conform het Arbobesluit een SMA-rt te bevatten. In deze SMA-rt en/of inventarisatierapport staat een saneringsadvies vermeld.
In sommige situaties zou een saneerder een andere saneringsmethode willen toepassen dan die in het inventarisatierapport en of SMA-rt.

Art. 37 “Afwijkende werkmethoden” van Bijlage XIIIa arboregeling stelt bij het afwijken van
werkmethodes:

Indien bij de uit te voeren asbestverwijderingswerkzaamheden sprake is van ernstige risico’s die niet aan asbest zijn gerelateerd, is een andere werkmethode dan de werkmethode die is opgenomen in het inventarisatierapport uitsluitend toegestaan na goedkeuring van een gecertificeerde hogere veiligheidskundige als bedoeld in artikel 2.15 van de Arbeidsomstandighedenregeling of een gecertificeerd arbeidshygiënist als bedoeld in artikel 2.16 van de Arbeidsomstandighedenregeling in het bezit van Diploma-ADK of certificaat Asbestdeskundige (ADK) of een diploma of certificaat waaruit een gelijkwaardig Asbestkennisniveau blijkt.

 

dNAA beschikt over veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten die deze beoordelingen voor u uit mogen voeren.
Neem vrijblijvend contact met ons op!