Visie en missie

De overheid leunt op zelfregulering van de branche, maar die heeft bewezen die verantwoordelijkheid niet aan te kunnen.

Doordat de branche haar eigen regels heeft mogen schrijven is de administratieve last voor BV Nederland van 17.5mlj in 2005 gestegen naar bijna 300mlj in 2015.

Het kan zondermeer worden gesteld dat de ‘branchevertegenwoordiger’ niet de standpunten van de
leden van de brancheverenigingen uitdraagt.
Nu kan daar gemakkelijk overheen worden gestapt door te stellen dat dit een zaak is van de leden van de branchevereniging. Echter, de leden van de vereniging zijn daar vaak niet eens van op de hoogte omdat ze daarvan niet op de hoogte worden gehouden door hun ‘vertegenwoordigers’.

 

Toezicht op en naleving van de regels is ook dringend gewenst.

Het stelsel is daarbij geenszins pragmatisch, zoals door de beheerstichting is beoogd. Pragmatisme impliceert ter zake van certificatieregelingen praktisch nut en maatschappelijk voordeel. De certificatieregelingen zijn onnodig omvangrijk, kostbaar, complex en verwarrend en niet handhaafbaar.

Zoals hierboven aangehaald overlegt de huidige beheerstichting met “alle belangenorganisaties om certificatieschema’s evenwichtig en pragmatisch op te stellen”. Levert dat ons als maatschappij het beste certificatieschema op? Het streven naar consensus tussen belanghebbenden levert hoogstens evenwicht op tussen de vertegenwoordigde belangen, niet overeenstemming van belangen. Als eigenaar van een woning met asbest heb ik liever dat men zo goed, goedkoop en veilig mogelijk het asbest weghaalt. Dat doel wordt bij de huidige beheerstichting nu niet nagestreefd of behaald. De maatschappij heeft een ander belang dan via consensus tussen belangenorganisaties bereikt kan worden.

Daarnaast mag men zich afvragen of de betrokken partijen ook de beste partijen zijn om te komen tot certificatieregelingen. Zou het niet pragmatisch zijn om met professionele tekstschrijvers, juristen, beleidmedewerkers, arbeids- en veiligheidsdeskundigen, wetenschappers en materiedeskundigen tot een schema te komen. Belangenvertegenwoordigers vullen maar een heel klein stukje in van wat nodig is en maatschappelijk wordt gevraagd.

 

Missie

dNAA heeft als doel het zo goed, goedkoop en veilig mogelijk verwijderen van asbest voor mens en milieu.
dNAA stelt zich onafhankelijk op en zal daar waar nodig de actieve, tevens onafhankelijke partijen binnen het stelsel die zich committeren aan ons gezamenlijk doel ondersteunen en zal daarnaast de effecten van dit nieuwe stelsel monitoren en hierover aan de verantwoordelijke partijen rapporteren.

 

Onze waarden

Transparantheid, verantwoordelijkheid, integriteit, hulpvaardigheid, solidariteit, moedigheid, rechtvaardigheid, eenduidigheid, daadkrachtigheid en initiatiefrijk.

 

Leidende principes

Wij zijn een organisatie van het maatschappelijk middenveld die zich ertoe verbindt om de volgende principes te respecteren:
1. Wij zullen bijdragen aan het bij elkaar brengen van en samenwerken met personen, overheden, bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk en internationale organisaties binnen het veld van corruptiebestrijding in de asbestketen.
2. Wij zullen eerlijke en verantwoordingdragende externe en interne relaties onderhouden.
3. Wij zullen ons ertoe verbinden om zonder politiek of geloof gerelateerd vooroordeel, dus onpartijdig, te werken.
4. Wij zullen corruptie iedere keer actief en passief veroordelen als deze betrouwbaar is vastgesteld.
5. Wij zullen standpunten innemen gebaseerd op objectief en zakelijke onderzoek.
6. Wij zullen slechts financiering accepteren die onze mogelijkheden om onafhankelijk, grondig en objectief zaken te onderzoeken, niet beperkt.
7. Wij zullen accuraat en regelmatig onze activiteiten rapporteren.
8. Wij zullen respect voor de fundamentele rechten en vrijheden respecteren en bevorderen.
9. Wij zullen te werk gaan te midden en met de medewerking van handhavingdiensten en toetsingsorganisaties.
10. Wij zullen diversiteit in vertegenwoordiging en balans nastreven in de leidinggevende instanties.
11. Wij laten ons leiden door wetenschappelijk bij voorkeur zelf uitgezet / bewezen onderzoek. (noem het feitenonderzoek).
12. Innovatie samen met ketenpartners, diens vindingrijkheid en gezamenlijk optreden.

 

Kennisoverdracht

dNAA verzamelt en bewerkt kennis en informatie over specifieke arboveiligheids- en milieuonderwerpen in de asbestbranche.
dNAA geeft aandacht aan kennisbronnen die zowel het draagvlak bevorderen als de praktische uitvoering daarvan ondersteunen. En geeft bij vragen of zorgen snel duidelijkheid over mogelijke gezondheids- en milieueffecten van specifieke toepassingen en onderwerpen.

Zij doet dat door de professionals te ondersteunen met begrijpelijke informatie waarin uitgelegd wordt wat maatschappelijke betekenis is van de wetenschappelijke kennis. Ook wordt verduidelijkt wat de technische mogelijkheden zijn in relatie tot gezondheidsvragen.
Professionals worden daardoor versterkt in hun eigen rol en zij kunnen burgers, klanten en werknemers ondersteunen bij het zelf beoordelen van hun situatie en het al dan niet nemen van maatregelen.

 

Samenwerken

Niet alle expertise is in eigen huis aanwezig en dat is ook niet nodig. Daarom werkt dNAA samen met tal van professionals en organisaties samen. De basis voor alle kennis ligt immers in de gezamenlijke inspanning van mensen.

Door betrokkenheid van diverse maatschappelijke organisaties weet dNAA wat er onder de bevolking leeft en kan dNAA – met respect voor gevoeligheden – wetenschappelijke kennis begrijpelijk presenteren. Daarmee zorgt dNAA voor helderheid in het maatschappelijk debat.
De komende jaren zullen technische en maatschappelijke ontwikkelingen tot toenemend vragen leiden. Het is en blijft belangrijk de markt hier adequaat en juist te informeren over de effecten daarvan.

dNAA betrekt ministeries, klankbordgroep organisaties bij de activiteiten.

 

Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid

Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid zijn twee relevante kernwoorden als het om dNAA gaat.

Onze professionals werken binnen onze platte organisatiestructuur altijd in teamverband, waarbij steeds het streven naar het beste resultaat voor u voorop staat, rekening houdend met uw specifieke situatie en wensen. Iedere cliënt kan rekenen op een vaste relatiebeheerder; “één die niet steeds wisselt”. Hij/zij kent uw situatie en is in staat, door de persoonlijke vertrouwensrelatie die ontstaat, u zakelijk optimaal van dienst zijn.

Op een informele, laagdrempelige manier staat onze geïntegreerde aanpak aan de basis van een jarenlange samenwerking. Dit alles op een volledig transparante wijze, waarbij u weet waarmee we bezig zijn en wat u uiteindelijk kunt verwachten bij de afrekening. We houden onze kosten laag door efficiënt te werken.

dNAA is verantwoordelijk voor het waarborgen van vertrouwelijkheid door iedere persoon werkzaam voor of namens dNAA, die bij beoordelingen is betrokken en middels zijn/haar werkzaamheden bekend is geworden met vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Elke interne en externe medewerker van dNAA heeft een internationale verklaring van vertrouwelijkheid ondertekend.

Het is werknemers van dNAA niet toegestaan, direct of indirect, uitlatingen te doen en/of handelingen te verrichten die inbreuk maken op de goede naam en/of reputatie van dNAA of de cliënt, dan wel bijzonderheden bekend te maken waarvan hij/zij weet of had kunnen weten dat die bekendmaking de werkgever en/of de cliënt, schade oplevert of kan opleveren.