Bij de beoordeling van conformiteit beoordelende instantie wordt gebruik gemaakt van internationale normen (ISO of ISO/IEC).

Deze normen richten zich met name op de deskundigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, procesbewaking en verbetercultuur van conformiteit beoordelende instanties (CBI’s). Organisaties die aan de normen voldoen, krijgen een formele accreditatie.

De Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA) verleent accreditatie voor een specifiek werkgebied op basis van een specifieke, vastgelegde methode. Dat is logisch, omdat deskundigheid een grote rol speelt. Binnen accreditatie wordt dit de ‘scope’ genoemd.  Dat is de afbakening van wat wel en wat niet onder accreditatie valt. Het feit dat een organisatie geaccrediteerd is, zegt pas écht wat in combinatie met de scope waarvoor de accreditatie is afgegeven.

dNAA is door de RvA volgens EN ISO/IEC 17065:2012 onder registratienummer C665 beoordeeld en geaccrediteerd.

 

In deze norm staan de eisen vermeld, waar een certificerende instelling aan moet voldoen. De belangrijkste speerpunten binnen deze norm zijn:

  • Onafhankelijkheid
  • Onpartijdigheid
  • Competentie
  • Vastleggen en borgen van certificatieproces

Tevens is dNAA door het ministerie SZW aangewezen als certificerende instelling voor de Certificatie van Asbestinventarisatie (Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20, Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 1.5 & 4.54a en het Arbeidsomstandighedenregeling, artikel 4.27 & 4.28.

Zie ook: rva.nl voor de scope en szw voor de aanwijzingsbeschikking.