Klachten over dNAA

Alle klachten die betrekking hebben op door dNAA verrichte handelingen, kunt u voorleggen aan de dagelijkse leiding van dNAA. Dit kunt u doen door een schriftelijk geformuleerde klacht in te dienen. De dagelijkse leiding registreert en bevestigt deze schriftelijke klacht en neemt hem vervolgens in behandeling. Binnen zes weken vindt – indien mogelijk – afhandeling van de klacht plaats. U wordt schriftelijk van de afhandeling op de hoogte gesteld.

Als de klacht gericht is tegen de dagelijkse leiding van dNAA, dan zal de Raad van Toezicht de klacht in behandeling nemen. U dient uw klacht te richten aan de directie van dNAA en te mailen naar info@dnaa.nl.

Klachten over certificaathouders van dNAA

Als u een klacht heeft over een certificaathouder van dNAA, dan dient u dit eerst aantoonbaar te communiceren richting de certificaathouder zelf. Als de certificaathouder de klacht volgens u niet op passende wijze heeft opgelost, dan kan de klacht worden ingediend bij dNAA.

dNAA neemt alleen klachten in behandeling die:

  • Aantonen dat de certificaathouder niet op passende wijze heeft gereageerd, tenzij er binnen de regeling specifieke eisen zijn gesteld.
  • Gericht zijn op de kwaliteit van het werk en norm gerelateerd.

dNAA registreert en bevestigt deze schriftelijke klacht en neemt hem vervolgens in behandeling. Elke klacht zal met uiterste zorgvuldigheid, strikte vertrouwelijkheid en zonder vooroordeel ten aanzien van de melder worden behandeld.

Binnen zes weken wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de afhandeling. Als uit het onderzoek van klachten blijkt dat deze terug te voeren zijn op het onderwerp waarvoor dNAA een certificaat aan de opdrachtgever heeft verstrekt, zal dNAA corrigerende maatregelen en aanpassing van het systeem van de opdrachtgever eisen.

Zienswijze

Als u het niet eens bent met een uitgeschreven afwijking, kunt u binnen veertien dagen uw zienswijze indienen.

U dient uw zienswijze te richten aan de directie van dNAA en te mailen naar info@dnaa.nl. Vermeld duidelijk dat het een zienswijze betreft en over welke afwijking het gaat. Ook dient u uw zienswijze goed te onderbouwen.

Conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 

volgt bij een zienswijze altijd een extra beoordeling door dNAA op kantoor of projectlocatie.

dNAA zal binnen vijf werkdagen reageren op uw zienswijze.