Een procescertificaat voor asbestwerkzaamheden van dNAA, wat betekent dit voor u?

dNAA certificeert bedrijven die asbestverwijderingswerkzaamheden of asbestinventarisatiewerkzaamheden uitvoeren. Alle auditoren van dNAA hebben ruime ervaring in de asbestbranche. Zij voeren dagelijks project- en kantooraudits uit bij gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven en gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Samen met haar klanten draagt dNAA bij tot het verantwoord inventariseren en verwijderen van asbest.

Het Procescertificaat

Met het procescertificaat maakt u aantoonbaar dat uw organisatie voldoet aan de eisen welke op het certificaat staan en mag u de werkzaamheden binnen de reikwijdte van uw certificaat uitvoeren. Met het certificaat draagt u uit dat uw organisatie professioneel en verantwoord met asbest omgaat en u dus uw maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt om blootstellingrisico’s van uw medewerkers en directe omgeving uit te sluiten. Tijdens de certificatieperiode volgen periodieke beoordelingen om het systeem en de uitvoering van de werkzaamheden in de praktijk te blijven toetsen. U bent als certificaathouder verplicht om mee te werken aan deze beoordelingen. Eén maal per jaar vindt er een beoordeling op uw kantoorlocatie plaats.

Hoe komt u aan het Procescertificaat bij dNAA

Voordat u een procescertificaat asbestinventarisatie of een procescertificaat asbestverwijdering kunt verkrijgen, voert dNAA een beoordelingsprogramma uit. Dit programma bestaat uit een beoordeling van een door u gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem op de vestigingslocatie en de beoordeling van twee projecten. Bevindingen van de beoordelingen worden in een rapportage opgenomen.

Omdat deze werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven, dienen voor de twee werken die door dNAA beoordeeld worden, ontheffingen te worden aangevraagd. Als uw kwaliteitsmanagementsysteem na de beoordeling op de vestigingslocatie voldoet aan de eisen, kan de ontheffing voor de twee uit te voeren projecten door ons worden aangevraagd. Na goedkeuring van deze aanvraag kunnen de werkzaamheden onder ons toezicht en voor onze beoordeling worden uitgevoerd.

Zodra de bovenstaande beoordelingen hebben plaatsgevonden en de resultaten positief zijn bevonden, wordt het Procescertificaat afgegeven.

Procedure dNAA bij afwijkingen

Nadat dNAA bij een audit een non-conformity (afwijking) wordt opgemerkt worden deze geregistreerd in de auditrapportage. Tevens wordt dit tijdens de projectaudits doorgeven aan bevoegd gezag (handhaving) en bent u verplicht tot het nemen van correctieve maatregelen. Het calamiteitenprotocol van dNAA is hierin leidend en is een verplicht onderdeel van de certificatievoorwaarden.

Na de correctie, dient de certificaathouder de oorzaakanalyse en een actieplan met corrigerende maatregelen, samen met voldoende bewijs van de uitvoering daarvan, binnen een vastgestelde termijn indienen, zoals dit wordt opgedragen na de laatste audit dag. Beoordeling van afwijkingen vindt plaats middels bureau-onderzoek. Afhankelijk van de ernst van de bevindingen, kan de auditor een vervolgbezoek (re-audit) uitvoeren om te bevestigen dat de maatregelen zijn genomen, hun doeltreffendheid te evalueren en te bepalen of voordracht voor certificatie of voortzetting van het certificaat kan plaatsvinden.

De medewerker van dNAA kan hierin pragmatisch meedenken naar de oplossing (met uitleg); wij zijn hierin strenger dan het huidige Certificatiestelsel Asbest; dit zorgt voor een steilere leercurve. dNAA geeft hierbij echter deze geen advies over de inhoud van het kwaliteitssysteem van de organisatie en de werking van het interne proces.

Linken naar:

Bent u geïnteresseerd geraakt, vraag hier een vrijblijvende offerte op, bel met 085-0600440, klik “hier” voor het aanmeldingsformulier Asbestverwijdering of klik “hier” voor het aanmeldingsformulier Asbestinventarisatie.

Ascert

dNAA heeft gezamenlijk met de andere Conformiteitsbeoordelende Instellingen de beheerstichting Ascert aangewezen om haar uitgegeven certificaten te beheren. Wilt u weten of en bij wie een Asbestinventariatiebureau of asbestverwijderingsbedrijf is gecertificeerd, of wilt u weten of een certificaat is geschorst/ingetrokken, kunt het antwoord vinden op www.ascert.nl.