Asbestproblematiek veel groter dan gedacht

Asbestproblematiek veel groter dan gedacht

De asbestproblematiek wordt door de nu gekozen oplossingsrichtingen alleen maar groter in plaats van kleiner. Het systeem of ‘asbeststelsel’ is niet doelmatig en niet efficiënt. Een groot aantal maatregelen dat de komende periode wordt doorgevoerd zal ertoe leiden dat de doelmatigheid en efficiëntie van het stelsel nog verder omlaag gaan. De kosten zullen dusdanig stijgen dat het voor een zeer groot deel van de eigenaren van het asbest onmogelijk wordt het asbest te laten onderzoeken en te saneren. Het stelsel zal dus contraproductief worden en de illegaliteit zal toenemen.

Dit is een van de conclusies uit het rapport ‘De Uitdaging’ van RIR Nederland B.V.; een adviesbureau dat zich o.a. bezighoudt met het beoordelen van activiteiten die plaatsvinden in de asbestmarkt. Het bijna 150 pagina’s tellende rapport bevat een beschrijving van het maatschappelijke asbestprobleem bezien vanuit de dagelijkse praktijk en hoe het huidige stelsel van regels, die misstanden moet beteugelen, onderdeel uitmaakt van dat probleem.

‘Gok’ van ongekende proporties

In het rapport worden de problemen beschreven die zich in meer of mindere mate voordoen ten aanzien van de vigerende regelgeving, normeringen, certificatie, accreditatie, uitvoering en toezicht.

Het rapport stelt dat veel consequenties van de nu in uitvoering zijnde maatregelen of op stapel staande maatregelen, zoals de nieuwe grenswaarden, niet bekend zijn en dat er feitelijk blind beleid wordt ingevoerd. Dit zal, als de invoering van de nieuwe grenswaarden zoals gepland doorgaat, een ‘gok’ van onbekende en ongekende proporties zijn die met zekerheid niet, althans in ieder geval niet risicoverlagend zal werken.

Verder wordt gesteld dat overheidinstanties er in onvoldoende mate op hebben toegezien dat andere maatschappelijke consequenties, die met het advies van de Gezondheidsraad samenhangen, inzichtelijk zijn geworden en niet is beoordeeld of deze acceptabel zijn. Daarbij horen natuurlijk ook de consequenties die voortkomen met de noodzakelijk geachte aanpassingen in NEN-normen en certificatieschema’s.

Verwijderen asbest wordt onbetaalbaar

Hoe kun je ervoor zorgen dat al het asbest zo snel mogelijk, zo veilig mogelijk en liefst ook nog eens zo goedkoop mogelijk uit de maatschappij verdwijnt? Dat is een van de kernvragen waarop het rapport antwoord geeft. Het is bekend dat er nog een enorme hoeveelheid asbest uit de woningen en industrie moet verdwijnen, tegen nu al enorme kosten. Met de nieuwe regelgeving, die op 1 januari mogelijk ingaat, wordt het verwijderen nog vele malen duurder. Dan zou je dus als maatschappij moeten streven naar een verhoging van de effectiviteit en efficiency van asbestsaneringen. De hoofdconclusie uit het rapport is dat het bestaande stelsel er niet in slaagt dat het werk correct, doelmatig en efficiënt wordt uitgevoerd. Het stelsel en de foute gedachte dat we op vezelniveau alles veilig moeten maken, veroorzaakt dat het verwijderen van asbest onbetaalbaar gaat worden, met alle gevolgen voor de maatschappij. De in het rapport opgenomen oplossingsrichtingen kunnen helpen om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

U kunt het volledige digitale rapport verkrijgen door een mail te sturen naar info@RIRnl.eu.

Bron: RIRNL